Privatumo politika

  1. Sąvokų apibrėžimai
  1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas);
  2.  Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka.
  3. Duomenų valdytojas ir svetainės www.amberforest.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB Amberforest, juridinio asmens kodas 301741959, Kamšos g. 2, Tauragnų mstl., LT-28313 Utenos r., Tel.  +370 389 59777.
  1. Klientas – veiksnus fizinis asmuo, besinaudojantis www.amberforest.lt  svetainės paslaugomis.
  1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Uždarosios akcinės bendrovės Amberforest valdomo tinklapio amberforest.lt (toliau – Interneto svetainė) Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine, Klientas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamasis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Klientas patvirtina, kad sutinka laikytis šios Politikos.
  2. Klientu šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, užpildęs užklausos formą. Klientas norėdamas parduoti jam nuosavybės teise jam priklausantį mišką, turi užpildyti pirminę užklausą, susipažinti ir sutikti su šia Privatumo politika, varnele pažymėdamas atitinkamą langelį. Jei toks sutikimas nėra duodamas,  UAB Amberforest negali tvarkyti asmens duomenų ar teikti šiam asmeniui kokių nors paslaugų.
  3. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  4. Šia Privatumo politika siekiama užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus, paaiškinti Klientui, kokiais principais bei tvarka vadovaujasi Duomenų valdytojas, tvarkydama jo Asmens duomenis, o taip pat informuoti Klientus apie tai, kaip, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi jų Asmens duomenys, kokias teises turi kiekvienas Duomenų subjektas ir kokiais būdais gali jomis pasinaudoti. Duomenų valdytojas pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas Privatumo politikoje nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, kad UAB Amberforest galėtų tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, sudaryti bei vykdyti įvairias su tuo susijusias civilines sutartis, užtikrintų Duomenų subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, kokybę, o taip pat tam, kad būtų užtikrintas pačių Asmens duomenų subjektų teisėtas interesas.
  5. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
  1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
  4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
  5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  1. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

  3.1. Nurodydamas savo asmens duomenis,  Klientas sutinka, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

  3.2. Pateikdamas savo asmens duomenis, Klientas kartu suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas  tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

  3.3. Klientas yra atsakingas, kad Duomenų valdytojui pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

  3.4. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Duomenų valdytoją.

  1. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

  4.1. Duomenų valdytojas, vykdydamas savo veiklą, Klientams teikia miško pirkimo – pardavimo paslaugas. Atitinkamai, UAB Amberforest  tvarko Klientų duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį – suteikti galimybę Klientui parduoti jam priklausantį turtą palankiausia kaina, o toliau duomenis tvarko paslaugų teikimo tikslais.

  4.2. Klientas, norėdamas gauti UAB Amberforest teikiamas paslaugas, privalo užpildyti anketą turėdamas  galimybę pažymėti savo sutikimą, kad pranešimai ar pasiūlymai jam būtų teikiami.

  4.3. Klientas gali lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Klientas nori pradėti naudotis šiame tinklalapyje Platformos siūlomomis paslaugomis, www.amberforest.lt svetainės administratorius prašo pateikti Kliento būtiną informaciją: kadastrinį numerį, telefono numerį, kitą informaciją, kurią savanoriškai gali pateikti Klientas: vardą, elektroninį paštą, miško plotą, pageidaujamą kainą.

  4.4. UAB Amberforest pasitelkia išorinius paslaugų teikėjus, kurie tvarko asmens duomenis UAB Amberforest vardu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Duomenų valdytojas UAB Amberforest užtikrina, kad tokios paslaugos yra teikiamos laikantis taisyklių, numatytų taikytinuose įstatymuose. Paslaugų teikėjams leidžiama naudoti asmens duomenis tik turint tikslą, teikti sutartą paslaugą Klientui,  laikantis suderintų taisyklių su Duomenų valdytoju UAB Amberforest.

  1. Kliento Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

  5.1. Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis, Duomenų valdytojas  įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  5.2. Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

  1. Kliento, kaip Duomenų subjekto teisės

  6.1. Klientas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Kliento tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

  6.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Klientas  turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

  6.3. Jei Klientas pageidauja pareikšti skundą dėl to, kaip Duomenų valdytojas elgiasi su jo asmens duomenimis, Klientas gali susisiekti su UAB Amberforest žemiau pateiktais kontaktais, kad būtų tinkamai išspręstas klausimas.

  6.4. Klientas taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo.

  1. Slapukai

  7.1. Šioje www.amberforest.lt svetainėje gali būti  naudojami slapukais (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Kliento tinklo naršyklę ir saugomos Kliento kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Kliento kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Kliento kompiuterio identifikavimui ir palengvina Kliento prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Klientas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Klientas gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

  7.2. Tinklalapyje naudojami slapukai:

  Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
  HSID Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps 2 metai
  NID Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps galioja 2 metus
  PREF Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps galioja 1 dieną
  SAPSID Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps galioja 7 dienas
  SID Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps galioja 3 mėnesius
  SIDCC Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps 2 metai
  PREF Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps 9 mėnesiai
  SAPISID Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps 2 metai
  SID Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps 2 metai
  SIDCC Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps 2 metai
  SSID Slapukas naudojamas Google ir skirtas kaupti vartotojo nustatymus ir informaciją apie Google Maps 2 metai
  VISITOR_INFO1_LIVE Slapukas naudojamas Youtube (Google) rinkti vartotojo pasirinkimams ir kitai nenurodytai informacijai 6 mėnesiai
  YSC Slapukas naudojamas Youtube (Google) rinkti vartotojo pasirinkimams ir kitai nenurodytai informacijai Iki kol vartotojas palieka svetainę
  _ga Naudojamas Google, skirtas vartotojų elgsenos stebėjimui 2 metai
  LOGIN_INFO Sausainėlis, skirtas paleisti Youtube video, pridėtam į internetinę svetainę 2 metai
  APISID Sausainėlis, skirtas paleisti Youtube video, pridėtam į internetinę svetainę 2 metai
  OGP Google naudojamas sausainėlis, skirtas stebėti Google Maps naudojimui ir funkcionalumui 1 metai
  CONSENT Įspėjamasis sausainėlis, skirtas pranešti vartotojams, kad internetinėje svetainėje naudojami sausainėliai 20 metų
  IDE Google reklamos sausainėlis, naudojamas vartotojų stebėsenai ir reklamos tikslais Galioja iki tol, kol vartotojas palieka svetainę
  OGPC Sausainėlis, skirtas paleisti Youtube video, pridėtam į internetinę svetainę Galioja iki tol, kol vartotojas palieka svetainę
  1P_JAR Google reklamos sausainėlis, naudojamas vartotojų stebėsenai ir reklamos tikslais Galioja iki tol, kol vartotojas palieka svetainę
  1. Baigiamosios nuostatos

  8.1. Interneto svetainės administratorius neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Kliento ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Kliento žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės administratorius taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Klientu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

  8.2. UAB Amberforest pasilieka teisę savo nuožiūra papildyti, keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasis šiame tinklalapyje, Klientas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Klientui apsilankius šiame tinklalapyje.

   

  1. Kontaktinė informacija

   

  UAB Amberforest
  Kamšos g. 2, Tauragnų mstl., LT-28313 Utenos r.

  Tel. Nr. +370 389 59777

  El. paštas. gintas.forest@gmail.com

   

Jūsų mišką įvertinsime per 24 valandas! +370 612 43743 +370 686 87355
Jūsų mišką įvertinsime per 24 valandas!

+370 612 43743

+370 686 87355